We at OCTANORM want you to have simply the best user experience when using our website. For some functions we use browser cookies, e.g. for displaying personalized content or for the sign in procedure. You must agree to the storage of browser cookies as some of these functions can not be used otherwise. If you have any questions, please do not hesitate to contact us at webmaster@octanorm.de

Oferty pracy

OCTANORM is a recognized and renowned name in exhibition building, offering products and solutions with high quality standards in the fields of exhibition systems, interior design systems, presentation systems, and cleanroom systems. Products we're proud to put our name on – because the dedication of our staff is found in every single product.

We are looking for committed employees who want to make a difference. Join our team and seize the opportunity today for an attractive, long-term cooperation with and within OCTANORM. By applying, you'll be assuring yourself of the chance for job security, attractive remuneration and an ideal environment for your personal development.

Are you committed and team-oriented? Apply now on your own initiative with your complete application credentials in German by sending your documents to bewerbung@octanorm.de

Polityka prywatności. Zarządzanie aplikantami *

Dziękujemy za zainteresowanie firmą OCTANORM jako potencjalnym pracodawcą. Dla nas bardzo ważne jest zaufanie do danych osobowych wnioskodawców **, pracowników i wszystkich osób trzecich związanych z nami. Chcielibyśmy przedstawić Państwu w jaki sposób przetwarzane będą Państwa dane osobowe i jakie są Państwa prawa zgodnie z ustawą o ochronie danych EU GDPR – European Union General Data Protection Regulation (po polsku w skrócie RODO), art. 12-14 oraz poinformować jak przetwarzamy Państwa aplikacje otrzymane przez e-mail.

Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych

Przepisy prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych wynikają w szczególności z unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych GDPR (RODO) i  ustawy o ochronie danych. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Na przykład może to być twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub informacje o Twojej karierze zawodowej. Termin „przetwarzanie danych” obejmuje zbieranie, gromadzenie, organizowanie, zamawianie, przechowywanie, adaptację lub modyfikację, czytanie, sprawdzanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub dowolną inną formę udostępniania, uzgadniania lub powiązanie, ograniczenie, usunięcie i zniszczenie danych osobowych. Podstawą prawną jest zasadniczo art. 6 ust. 1 b) RODO w połączeniu z ustawą o ochronie danych.

Odpowiedzialność za przetwarzanie danych

Odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych jest:
OCTANORM SYSTEM POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.
Trakt Brzeski 83, 05-077 Warszawa
KRS 0000506594, NIP 952-212-93-64
Prezes Zarządu: Roman Gutowski
praca@octanorm.pl
 
Cel zbierania danych

Dane dostarczone przez Ciebie w kontekście Twojej aplikacji będą przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celu selekcji kandydatów. Do przetwarzania aplikacji ograniczamy się do informacji podanych bezpośrednio przez Ciebie.
Jeśli poprosimy Cię w kontekście procesu składania wniosku o płeć w formie pożądanego zwrotu grzecznościowego, jest to spowodowane wyłącznie faktem, że chcemy do Ciebie napisać we właściwej formie. Wskazanie Twojego wieku lub daty urodzenia jest uzasadnione faktem, że na niektórych naszych stanowiskach pracy może obowiązywać minimalny ustawowy wiek pracy.

Dostarczanie danych

Twoja aplikacja u nas jest dobrowolna. Podanie danych osobowych dotyczących poprzedniej pracy zawodowej i / lub edukacyjnej, kwalifikacji, umiejętności i danych osobowych jest konieczne, abyśmy mogli dowiedzieć się, czy jako kandydat spełniasz warunki wakatu i abyśmy mogli dokonać właściwego wyboru. Oczywiście, bez podania danych osobowych przez Ciebie jako wnioskodawcy, nie można dokonać wyboru personelu ani przeprowadzić procedury składania wniosków. W związku z tym brak podania danych osobowych oznacza po prostu, że nie można zostać uznanym za kandydata do pracy.

Znajomość aplikacji

Oczywiście, Twoje dane będą poufne i będą dostępne tylko dla osób w firmie, które są zaangażowane w proces podejmowania decyzji. Przekazywanie danych osobom trzecim jest wykluczone.

Przechowywanie danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe, o ile są one niezbędne do realizacji celów przetwarzania i / lub do wypełnienia prawnych obowiązków przechowywania. Jeśli nie zostaniesz wybrany na stanowisko, o które się ubiegasz, usuniemy Twoje dane, jeśli wycofasz aplikację, najpóźniej 6 miesięcy po jej wycofaniu, albo najpóźniej  po 6 miesiącach od daty naszej negatywnej odpowiedzi na Twoją aplikację. W przypadku zawarcia umowy o pracę między Tobą a nami lub jedną z naszych spółek zależnych lub stowarzyszonych, Twoje dokumenty aplikacyjne zostaną uwzględnione w aktach osobowych i przechowywane będą przynajmniej przez czas trwania stosunku pracy.

Prawa ochrony danych

Zgodnie z RODO każda osoba ma prawo do informacji (art. 15), prawo do korekty (art. 16), prawo do odwołania (art. 17), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 ), prawo do sprzeciwu (art. 21) a także prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO. W odniesieniu do prawa do informacji i prawa do jej usuwania obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów o ochronie danych. Ponadto istnieje prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru ochrony danych (art. 77 RODO). W każdej chwili możesz odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to również odwołania deklaracji zgody, które zostały udzielone przed datą wprowadzenia RODO, tj. przed 24 maja 2018 r.

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące prawo, możesz,  w dowolnym momencie złożyć skargę do organu nadzorującego ochronę danych. Pozostaje to bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub sądowych.
  * Stan na 06/2018
** Ze względu na czytelność pominięto jednoczesne używanie męskich i żeńskich form mowy. Wszystkie oznaczenia dotyczą jednak obu płci.